Khattiya Sutta
I Re in quanto nobili fra gli uomini